In ấn quảng cáo, công cụ hỗ trợ công việc bán hàng